กทปส. สนับสนุน “โครงการก่อสร้างพื้นที่ทดสอบแบบเปิดโล่ง” มุ่งยกระดับศูนย์บริการทดสอบด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคมระดับประเทศนางสาววีราภรณ์ เจริญวิวัฒนพงษ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการส่วนงานวิเคราะห์โครงการและติดตามประเมินผล สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ กทปส. ร่วมลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล “โครงการก่อสร้างพื้นที่ทดสอบแบบเปิดโล่ง : Open Area Test Site: OATS” ที่ กทปส. ได้สนับสนุนเงินทุนวิจัยให้แก่ PTEC ในการก่อสร้างพื้นที่เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเพื่อควบคุมมาตรฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ และเพื่อทดสอบด้าน EMC หรือความสามารถของผลิตภัณฑไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทํางานได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในด้านโทรคมนาคมและด้านอื่นๆ และยังสามารถสอบเทียบสายอากาศย่านความถี่กว้าง ตามนโยบายของ กสทช. ได้ โดยมี ดร. ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ (ที่สามจากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะนักวิจัยและหัวหน้ารับผิดชอบโครงการฯ โดยให้การต้อนรับ ณ ชั้นดาดฟ้า อาคารกลาง สวทช. เมื่อเร็วๆ นี้

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ กทปส. https://btfp.nbtc.go.th หรือ Facebook: กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม